Kategorie

Výrobci

Dvousložkové epoxy lepidlo na kovy (25 ml)

Dvousložkové epoxy lepidlo na kovy (25 ml)

Dvousložkové epoxy lepidlo na kovy (25 ml)

Lepidlo na velmi pevné spojení ploch z veškerých kovů - opravy a vyplňování prasklin a nerovností.

Více informací


170,00 Kč vč. DPH

47709

Versachem

Dostupnost: Na externím skladě, dodání do 3 dní.

Epoxy System  - Steel Weld - Epoxid na kovy
Lepidlo na velmi pevné spojení ploch z veškerých kovů - opravy a vyplňování prasklin a nerovností. Obsahuje kovové mikročástice a po vytvrzení lze spoj opracovávat jako kov.
Barva spoje: černá
Čas tuhnutí / vytvrzení:  2 hodiny / 16 hodin
Odolnost  tlak / teplota: 175 kg/cm2  /  121°C
Stříkačka 25ml. 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 

EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Výrobce: Versachem USA

TOPlist